Qui định, hình thức thanh toán

Các hình thức thanh toán như sau:
- Thanh toán bằng tiền mặt (Việt Nam Đồng).
- Thanh toán qua chuyển khoản, thông tin tài khoản:


Lưu ý: Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) tại Văn phòng Cty hoặc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, nhớ ghi chú rỏ: tên Cty hoặc Họ và tên, số HĐ, thông tin hàng hóa… để bộ phận Kế toán xem và đối chiếu.
-Qui trình thanh toán diển ra đúng theo trình tự và quy định của pháp luật.